De Ware Jacob

Het panoramisch visioen.

Zie de bovenbalk voor een korte omschrijving van het boek

De Ware Jacob / Het panoramisch visioen

Leveringsvoorwaarden.

De Goede Herder.

Website; www.dewarejacob.org

Uitgeverij: De Goede Herder K.v.Koophandel 67988989

ARTIKEL 1 - Gelding

Deze voorwaarden maken deel uit c.q. zijn van toepassing op alle door/vanwege verkoper gedane aanbiedingen, mededelingen en gesloten overeenkomsten, onder gelijktijdige buiten-effectstelling en afwijzing ten opzichte van verkoper van alle eventuele algemene en/of bijzondere voorwaarde(n) van koper en eventuele derden, tenzij van aanvaarding van een zodanige algemene en/of bijzondere voorwaarde(n) schriftelijk door of vanwege verkoper blijkt. Deze voorwaarden worden geacht de voorwaarden te zijn waarnaar het eerst is verwezen. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van "koper", dient tevens te worden gelezen "afnemer", althans enige partij die zich jegens verkoper heeft verbonden. 

ARTIKEL 2 - Offerten

Alle aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend, in het bijzonder voor wat betreft de leverbaarheid, levertijd, prijsstelling en uitvoering, tenzij schriftelijk anderszins is overeengekomen. Elke prijsopgave is gebaseerd op de op het moment der opgave gehanteerde prijzen. Mochten deze na bedoeld moment wijziging ondergaan, dan behoudt verkoper zich het recht voor de prijzen achteraf naar redelijkheid aan te passen, in het bijzonder in het geval valutakoersen wijzigen en in het geval de uitgever of toeleverancier een prijsverhoging doorvoert. 

ARTIKEL 3 - Kosten

Alle kosten die verkoper in verband met werkzaamheden met betrekking tot de koop in redelijkheid heeft moeten maken, kan de verkoper van de koper vorderen. 

ARTIKEL 4 - Vooruitbetaling

In geval van bestelling kan verkoper van koper vooruitbetaling vorderen ter grootte van het bedrag van de verkoopprijs vermeerderd met de verwachte bijkomende kosten. 

ARTIKEL 5 - Annulering

Een partij die zich, op welke wijze dan ook, jegens verkoper heeft verbonden,kan zich niet eenzijdig onttrekken, tenzij verkoper daartoe schriftelijk toestemming heeft verleend. 

ARTIKEL 6 - Leveringen en levertijd

1. Alle gekochte zaken zijn vanaf de totstandkoming der overeenkomst voor rekening en risico van koper.

2. Indien de koper aan verkoper nog enige betalingsverplichting heeft, in het bijzonder indien facturen terzake leveranties van verkoper aan koper nog geheel of gedeeltelijk openstaan, is verkoper gerechtigd de leveringsverplichtingen op te schorten totdat koper aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

3. In geval van openstaande facturen is verkoper gerechtigd de gekochte zaken onder rembours te verzenden, ongeacht enig ander beding.

4. Bij franco-levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij anderszins overeengekomen.

5. Het aannemen door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of op het reçu, geldt als bewijs dat het geleverde in correcte staat was.

6. Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van verkoper, tenzij door zijn schuld veroorzaakt.

7. Zaken worden vervoerd voor risico van de koper tenzij anders overeengekomen.

8. Elk gedeelte der levering, daaronder begrepen onderdelen van een samengestelde order, kan afzonderlijk worden gefactureerd. 

ARTIKEL 7 - Risico

1. Alle gekochte zaken zijn vanaf de totstandkoming der overeenkomst voor rekening en risico van koper.

2. Zaken worden vervoerd voor risico van koper, tenzij anderszins overeengekomen.

3. Behoudens andersluidend bericht, geschiedt aflevering voor risico van de koper op het laatst bekende adres van koper. 

ARTIKEL 8 - Reclames

1. Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de zaken.

2. De koper die het geleverde niet binnen 14 dagen na ontvangst daarvan behoorlijk op de deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering akkoord te hebben bevonden.

3. De koper zal jegens verkoper geen aanspraak kunnen doen gelden, nadat koper het geleverde in gebruik heeft genomen of doen nemen, dan wel heeft doorgeleverd.

4. Gebreken aan een deel van het geleverde, geven niet het recht tot afkeuring en/of niet-betaling van de gehele geleverde partij. 

ARTIKEL 9 - Ontoerekenbare tekortkoming

Storingen in het bedrijfsproces van verkoper welke hem niet kunnen worden toegerekend (waaronder: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, niet tijdige of niet correcte levering door toeleveranciers, brand, ongevallen, staking, ziekte, computerstoring e.d.), ontslaan verkoper van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn en/of van zijn leveringsverplichting, zonder dat koper uit dien hoofde enig recht op vergoeding van schade, kosten en rente kan doen gelden. 

ARTIKEL 10 - (Non)betaling

1. Betalingen dienen á contant bij aflevering te geschieden, tenzij anderszins overeengekomen.

2. Is overeengekomen dat koper een factuur zal worden gezonden, dan dient betaling van het aan verkoper verschuldigde te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur ten kantore van verkoper, dan wel op een door hem aan te wijzen bank- of girorekening. De factuur wordt geacht te zijn ontvangen nadat 6 dagen na de dag der verzending zijn verstreken.

3. Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de koper vanaf de vervaldag een vertragingsrente verschuldigd van 1 % per maand, een gedeelte van een maand als gehele maand gerekend, over het totale factuurbedrag, zulks zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

4. Alle buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering komen ten laste van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het te vorderen totaalbedrag, met een minimum van € 75,00 en worden verschuldigd op het moment dat de vordering ter incasso uit handen wordt gegeven, onverminderd het recht van verkoper om het surplus van deze kosten op koper te verhalen.

5. In geval van niet (tijdige) betaling, is verkoper gerechtigd alle verdere leveranties te staken, zonder gehouden te zijn om, na ontvangst van de achterstallige betaling(en), alsnog te leveren. 

ARTIKEL 11 - Eigendomsvoorbehoud

1. Alle geleverde zaken blijven eigendom van verkoper, totdat volledige betaling van alle openstaande vorderingen, rente en gemaakte kosten is verkregen, zulks tot meerdere zekerheid voor betaling van al het aan verkoper toekomende, niets uitgezonderd.

2. Heeft verkoper een vordering uit meer dan één overeenkomst c.q. leverantie, dan worden deze geacht één geheel te vormen, zodat verkoper zijn rechten op alle geleverde zaken kan uitoefenen, totdat door koper aan alle verplichtingen ten volle is voldaan.

3. Verkoper is gerechtigd de geleverde zaken, die krachtens de voorgaande leden zijn eigendom zijn gebleven, terug te nemen, door welke terugneming de overeenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van verkoper om alle ten gevolge van de wanbetaling geleden en nog te lijden schade op koper te verhalen.  

ARTIKEL 12 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle door verkoper gesloten overeenkomsten, alsmede de daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze voorwaarden en de tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen, zullen, voor zover de wet zulks toelaat, in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te 's-Gravenhage, tenzij verkoper er de voorkeur aan geeft zich te wenden tot de bevoegde rechter ter woonplaats of plaats van vestiging van de koper.

Den Haag April 2017